گرایش حسابداری

با عنوان : ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته :حسابداری

عنوان

ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

استاد راهنما

جناب آقای دکتر مهدی مشکی میاوقی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                        صفحه

فصل اول: کلیات

1-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………… 3

1-2 اظهار مسئله………………………………………………………………………………………………….. 3

1-3 ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………………… 4

1-4 اهداف پژوهش……………………………………………………………………………………………… 5

1-5 فرضیه های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 5

1-6 جامعه آماري و نحوه گردآوري اطلاعات…………………………………………………………….. 6

1-7 روش پژوهش……………………………………………………………………………………………….. 6

1-8 بهره گیری کنندگان از پژوهش……………………………………………………………………………….. 7

1-9 تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي………………………………………………………………………. 7

1-10 ساختار کلی پژوهش …………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم: ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش

2- 1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………….. 11

2-2 تعریف نقدشوندگی……………………………………………………………………………………….. 11

2-3 علت های اهمیت نقدشوندگی……………………………………………………………………………….. 13

2-3-1 اهمیت نقدشوندگی در رشدو توسعه بازار………………………………………………………… 14

2-3-2 نقدشوندگی معیاری برای ارزیابی ریسک…………………………………………………………. 15

2-3-3 تاثیر نقدشوندگی بر هزینه سرمایه………………………………………………………………….. 15

2-3-4 نقدشوندگی عامل بهبود عملکرد شرکتها و کل اقتصاد…………………………………………. 16

2-3-5 نقدشوندگی اوراق بهادار عامل مورد توجه در مدیریت سبد………………………………….. 16

2-3-6 تاثیر نقدشوندگی بازار بر بازده سهام………………………………………………………………. 17

2-3-7 کاربرد نقدشوندگی در قیمت گذاری دارایی ها…………………………………………………. 17

2-3-8 تاثیر نقدشوندگی در نوآوری های توسعه ای بازار سرمایه…………………………………….. 18

24 معیارهای متداول سنجش نقدشوندگی………………………………………………………………… 19

2-5 اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار………………………………………………………. 21

2-6 مفهوم جهش برای نقدشوندگی ………………………………………………………………………. 22

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

2-7 شاخص های اندازه گیری نقدشوندگی………………………………………………………………… 22

2-8 میزان سهام شناور آزاد……………………………………………………………………………………. 26

2- 9 ریسک نقدشوندگی………………………………………………………………………………………. 31

2-10 بازده سهام…………………………………………………………………………………………………. 33

2-11 بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار ……………………………………………………… 34

2-11-1 بازده تحقق يافته……………………………………………………………………………………… 34

2-11-2 بازده مورد انتظار……………………………………………………………………………………… 34

2-12 اجزاي بازده……………………………………………………………………………………………….. 34

2-12-1 سود دريافتي………………………………………………………………………………………….. 34

2-12-2 سود (زيان) سرمايه………………………………………………………………………………….. 35

2-13 بازده غیرعادی سهام…………………………………………………………………………………….. 36

2-14 ریسک……………………………………………………………………………………………………… 39

2-14-1 اندازه گیری ریسک………………………………………………………………………………….. 40

2-14-2 منابع ریسک…………………………………………………………………………………………… 40

2-15 انواع ریسک………………………………………………………………………………………………. 42

2-15-1رابطه ریسک وبازده …………………………………………………………………………………. 42

2-16 مجموعه سرمایه گذاری…………………………………………………………………………………. 43

2-17 ریسک مجموعه سرمایه گذاری……………………………………………………………………….. 43

2-18 تئوری پرتفولیو…………………………………………………………………………………………… 44

2-19 پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………… 45

2-19-1 تحقیقات خارجی…………………………………………………………………………………….. 45

2-19-2 تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………… 48

2-20 اختصار فصل …………………………………………………………………………………………….. 50

فصل سوم: روش‌ پژوهش

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 52

3 ـ 2 روش تحقيق…………………………………………………………………………………………….. 52

3 ـ 3 جامعه مطالعاتي و نمونه آماري………………………………………………………………………. 54

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

3-4 مدل تحقيق و شيوه اندازه­گيري متغيرها……………………………………………………………….. 55

3-4-1 متغیر وابسته ……………………………………………………………………………………………. 56

3-4-2 متغیر مستقل…………………………………………………………………………………………….. 57

3-4-3 متغیر های کنترل……………………………………………………………………………………….. 57

3 ـ 5 روش و ابزار گردآوري داده­ها………………………………………………………………………. 57

3-6 قلمرو پژوهش ………………………………………………………………………………………………. 58

3-7 فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………….. 59

3-8 پایایی و اعتبار ابزار پژوهش …………………………………………………………………………….. 59

3-9 روش تجزيه و تحليل داده ها…………………………………………………………………………… 60

3-10 آزمون های پژوهش……………………………………………………………………………………….. 60

3-10-1 مدل رگرسيون…………………………………………………………………………………………. 61

3-10-2 آزمون ریشه واحد……………………………………………………………………………………. 62

3-10-3 آزمون خود همبستگي……………………………………………………………………………….. 64

3-10-4 آزمون نرمال بودن پسماندها……………………………………………………………………….. 65

3-10-5 همبستگي………………………………………………………………………………………………. 65

3-10-6 ضريب همبستگي(r)……………………………………………………………………………….. 65

3-10-7 ضريب تعيين (2r)………………………………………………………………………………….. 67

3-11 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………… 67

فصل چهارم: تخمین مدل

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 69

4-2 آمار توصیفی داده های پژوهش………………………………………………………………………….. 69

4-3 آزمون مانایی……………………………………………………………………………………………….. 71

4-4 مراحل برآورد مدل………………………………………………………………………………………… 72

4-4-1 مدل اول………………………………………………………………………………………………….. 72

4-4-1-1 نتایج حاصل از برآورد مدل اول………………………………………………………………… 74

4-4-2 مدل دوم…………………………………………………………………………………………………. 75

4-4-2-1 نتایج حاصل از برآورد مدل دوم………………………………………………………………… 76

4-4-3 مدل سوم…………………………………………………………………………………………………. 77

4-4-3-1 نتایج حاصل از برآورد مدل سوم……………………………………………………………….. 78

4-4-4 مدل چهارم………………………………………………………………………………………………. 79

4-4-4-1 نتایج حاصل از برآورد مدل چهارم…………………………………………………………….. 80

4-5 اختصار فصل……………………………………………………………………………………………….. 81

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. 83

5-2 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………. 83

5-3 محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………………… 86

5-4 پیشنهادات مبتنی بر آزمون فرضیه ها………………………………………………………………….. 87

5-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………………. 87

منابع:

منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………. 89

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………. 91

پیوست و ضمائم:

پیوست الف: شرکتهای نمونه پژوهش…………………………………………………………………………. 93

پیوست ب: خروجی های نرم افزار………………………………………………………………………….. 95

چکیده

در پژوهش حاضر به مطالعه ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده می باشد. نمونه آماری پژوهش شامل 130 شرکت در طی دوره زمانی 1385 لغایت 1390 بوده می باشد. در این پژوهش برای مطالعه اثر سه شاخص نقدشوندگی آمیوست، آمیهود و نسبت گردش معاملات بر بازده غیرعادی از طریق روش داده های تلفیقی ایستا بهره گیری شده می باشد. یافته های پژوهش حاکی از وجود یک ارتباط مثبت خطی و معنادار بین دو عامل ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام بوده می باشد. از سوی دیگر نتایج مربوط به آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیوست نشان دهنده وجود یک ارتباط ی معکوس و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. در ادامه نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص آمیهود حاکی از وجود ارتباط ای مستقیم و معنادار با بازده غیرعادی سهام می باشد. و با در نظر داشتن نتایج آزمون نقدشوندگی با شاخص نسبت گردش به ارتباط معناداری با بازده غیرعادی سهام پیدا نمود نشد.

واژه های کلیدی: ریسک نقدشوندگی، نقدشوندگی سهام، بازده غیرعادی

1-1 مقدمه

   در این فصل آغاز به تبیین مسئله اصلی پژوهش پرداخته شده و سپس اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش، تشریح می گردد، زیرا ایجاد نقدشوندگی براي اوراق بهادار یکی از مهم ترین کارکردهاي بازارهاي سرمایه به شمار می رود. در واقع، نقدشوندگی مهمترین شاخصه توسعه یک بازار سرمایه را تشکیل میدهد. به همین دلیل، هنگام رتبه بندي میزان توسعه یافتگی بازارهاي سهام، یکی از شاخص هاي اصلی مورد بهره گیری، درجه نقدشوندگی بازارها می باشد. در ادامه با در نظر داشتن موضوع پژوهش که ارتباط بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد، مسئله اصلی پژوهش ارائه می گردد. اهداف و فرضیه های پژوهش از مطالب دیگر فصل اول می باشد. درمورد روش پژوهش نیز مطالبی اظهار می گردد و در ادامه، تعریف واژه های اختصاصی پژوهش مطرح خواهد گردید.

1-2 اظهار مسئله

   به دلیل تأثیر و اهمیت زیادی که نقدشوندگی در بازارهای سرمایه پیدا کرده می باشد، همان گونه که در مقدمه هم تصریح گردید، تبدیل به یکی از مهمترین شاخص ها جهت رتبه بندي میزان توسعه یافتگی بازارهاي سهام شده می باشد ،از طرفی در بازارهای مالی سرمایه گذاران به دنبال بازده­ای متناسب با سطح ریسک خود می­ باشند. یکی از ریسک­­­های دارایی، ریسک نقدشوندگی آن می باشد. به دلیل طبیعت ریسک گریزی، سرمایه گذاران به دنبال دارایی­هایی هستند که بتوانند به سادگی آن را به نقد تبدیل کنند و یا در ازای تحمل این ریسک، بازده اضافی کسب کنند. به نظر می­رسد در بازارهای سهام تغییرات سهام شناور می­تواند بر میزان نقدشوندگی تأثیر بگذارد.و از آنجا که سرمایه گذاران به بازارهایی روی می آورند که از نقدشوندگی بیشتری برخوردار می باشد، این موضوع می تواند باعث افزایش جذابیت سهم برای سهامدار شده و نهایتاً باعث رونق گرفتن معاملات بازارهای سرمایه میشود.برخي از سرمايه گذاران ممكن می باشد به سرعت به منابع مالي سرمايه گذاري خود نياز داشته باشند كه در چنين مواردي قدرت نقدشوندگي دارايي ها مي تواند اهميت زيادي داشته باشد.

دارايي ها (اوراق بهادار) كه در بورس اوراق بهادار با استقبال انجام معامله روبه رو مي شوند مي توانند بيانگر سرعت نقدشوندگي آنها باشد، قابليت نقدشوندگي يك ورقه سهام به معناي امكان فروش سريع آن می باشد ،هر چقدرسهمی را بتوان سريع تر و با هزينه كمتري به فروش رساند، مي توان گفت كه آن سهم ازنقدشوندگي بيشتري بر خوردار می باشد ،اوراق بهاداري كه به گونه روزانه و بارها و بارها مكرر معامله مي شوند، نسبت به اوراق بهاداري كه بارها و بارها محدود و يا دفعات كم معامله مي شوند، قابليت نقدشوندگي بيشتر و درنهايت ريسك كم تري دارند. در اين تحقيق در نظر داريم كه ارتباط بين بازده غیر عادی سهام که همان تفاوت بازده بازار و بازده سهام می باشد را با ریسک نقدشوندگي مورد بررسي قرار دهيم. تأثیر عامل نقدشوندگي در ارزشگذاري دارايي ها حايز اهميت می باشد، زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارايي هاي خود را به فروش رسانند، آيا بازار مناسبي براي آن ها هست يا خير؟ هر چقدر قابليت نقدشوندگي يك سهم كمتر باشد، آن سهم براي سرمايه گذاران جذابيت كمتري خواهد داشت، مگر اين كه بازده بيشتري عايد دارنده آن گردد.

مسئله اصلی این می باشد که امروزه در حرفه حسابداری از شاخص های مختلفی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری بهره گیری می گردد که مانند این شاخص ها می توان شاخص نقدشوندگی تصریح نمود. این پژوهش به دنبال آنست که به روش علمی ثابت کند که آیا ریسک نقدشوندگی در بازار بورس ایران توانایی پیش بینی بازده غیرعادی سهام شرکت ها را دارد یا خیر ؟ به بیانی دیگر آیا شاخص نقدشوندگی با تفسیری که از آن خواهیم داشت ، قدرت توضیحی و پیش بینی کنندگی بازده غیرعادی سهام را خواهد داشت؟

1-3 ضرورت پژوهش

   موضوع نقدشوندگي به عنوان يك عامل تعيين كننده بازده سهام از اواسط دهه 1980مطرح شده می باشد. برخي از سرمايه گذاران ممكن می باشد به سرعت به منابع مالي سرمايه گذاري خود نياز داشته باشند كه در چنين مواردي قدرت نقدشوندگي دارايي ها مي تواند اهميت زيادي داشته باشد. ایجاد و گسترش وابستگی های بین المللی در بسیاری از جنبه های سیاسی و اجتماعی، به ویژه در شرایط جهانی شدن اقتصاد، باعث شده می باشد انگیزه های لا‌زم به مقصود یکپارچگی سیستمهای مالی از جایگاه ویژه ای برخوردار گردد. به تبع آن، اهمیت مسائل حسابداری و ریسک نقدشوندگی در مفهوم جهانی و درک آن بسیار ضروری شده می باشد. در همین راستا، کنترل و مطالعه مستمر اقلا‌م کلیدی ترازنامه و ارزیابی مسائل مهم در ترازنامه مانند نقدشوندگی، توان واریز بدهیها و انعطاف پذیری مالی و همچنین تراکم، تنوع، زمانبندی و کیفیت داراییها و بدهیها بسیار لازم است. با در نظر داشتن اهمیت بسزای ریسک نقدشوندگی، نیاز به پیش بینی بازده غیرعادی سهام در تصمیمات اقتصادی هست. ریسک نقدشوندگی یکی از بزرگترین چالش های مدیریتی می باشد که بایستی تحت شرایط مختلف و متنوع اقتصادی، مدیریت گردد. ریسک نقدشوندگی نسبت به سایر ریسک های اساسی ناظر بر فعالیت های شرکت، مهم می باشد.

يكي از موضوع هاي اساسي در سرمايه گذاري ميزان نقدشوندگي دارايي هاست. تأثیر عامل نقدشوندگي در ارزش گذاري دارايي ها بسيار مهم می باشد؛ زيرا سرمايه گذاران به اين موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند دارايي خود را به فروش برسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها هست یا خیر؟ در ریسک نقدشوندگي ، مدير مالي به عنوان يك متخصص در كنار مدير عامل شركت فعاليت مي‌كند و مسئول تامين سرمايه مورد نياز جهت اداره فعاليتهاي شركت و پرداخت آن را دارد ، همچنين زماني كه شركت اقدام به سرمايه گذاري مي‌كند بايد تصميم خود را در ارتباط با بازده سرمايه اتخاذ نموده و بررسي كند كه آيا ميزان بازده سرمايه پروژه مورد نظر متناسب می باشد يا خير ؟

مديريت در انجام وظايف مختلف براي حصول نقدشوندگي و سود‌آوري در دو تأثیر متفاوت اقدام مي‌كند در يك تأثیر به عنوان مدير ، يك تصميم‌گير، يك عضو از مجموعه شركت می باشد و هدف او در اين تأثیر به حداکثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت مي‌باشد در تأثیر ديگر او يك مدير متخصص در امور مالي و بازارهاي پول در زمينه مدیریت نقدشوندگی می باشد. از آنجايي كه مهمترين عاملي كه مديران مالي در ریسک نقدشوندگي مد نظر قرار مي‌دهند، حصول نقدشوندگی و به حداكثر رساندن ارزش شركت در بلند مدت می باشد و از آنجا كه بازده داراييها و بازده سهام را نتيجه كارايي فعاليتها و توان بهره‌برداري شركت از طريق سود حاصل از فروش و سرمايه گذاريها ارزيابي مي‌كنند بررسي ارتباط بين ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام در شركتهاي عضو بورس اوراق بهادار هدف تحقيق مي‌باشد .

1-4 اهداف پژوهش

 • تبیین نظری و تئوریک مبانی ریسک ونقدشوندگی و چگونگی ارتباط آن با بازده غیرعادی یک سال پیش رو و پیش بینی بازده غیر عادی سهام،
 • مطالعه عوامل موثر بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها،
 • مطالعه تأثیرات ریسک نقدشوندگی بر بازده غیرعادی سهام شرکت ها در صنایع مختلف بورس اوراق بهادار،
 • تبیین ارتباط ریسک نقدشوندگی شرکتها و پیش بینی بازده غیرعادی سهام یکسال پیش رو .

1-5 فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی اول :

بین ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه اصلی دوم :

بین نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.

فرضیه های فرعی:

1- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیوست وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.

2- بین نقدشوندگی محاسبه شده براساس شاخص آمیهود وبازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داروجود دارد.

3- بین نقد شوندگی محاسبه شده بر اساس گردش معاملات و بازده غیرعادی سهام ارتباط معنی داری هست.

 1-6 جامعه آماري و نحوه گردآوري اطلاعات

در اين تحقيق جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و براي انتخاب نمونه آماري از روش حذف سيستماتيک بهره گیری خواهد گردید. بدين مقصود کليه شرکت‌هاي جامعه آماري که داراي شرايط زير باشند، به عنوان نمونه انتخاب و مابقي حذف خواهند گردید:

 • اطلاعات مالی شرکتهای نمونه در دسترس باشند.
 • شرکتهای نمونه توقف معاملاتی بیش از 6 ماه طی دوره زمانی پژوهش نداشته باشند.
 • سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد.
 • اطلاعات مربوط به داده های صورتهای مالی از ابتدای سال مالی 85 لغایت 90 در دسترس باشند.
 • عدم تغییر دوره مالی طی قلمرو زمانی پژوهش داشته باشند.
 • شرکتهای عضو صنایع سرمایه گذاری، بانکها، هلدینگ، بیمه، نهادهای پولی نباشند.

در اين تحقيق داده‌هاي مورد نياز مدل‌هاي تحقيق از بانک اطلاعاتی ره‌آورد نوين، سايت رسمي سازمان بورس اوراق بهادار تهران، بانک اطلاعاتی تدبیر پرداز استخراج مي‌گردد و در صورت عدم وجود بخشي از اطلاعات مورد نياز در نرم‌افزارهاي مذکور، از صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي نمونه بهره گیری خواهد گردید‌. ‌همچنين با مراجعه به منابع کتابخانه­اي شامل کتب، مجلات هفتگي و ماهنامه­ها، نشر مراکز تحقيقاتي و پژوهشي، پايان­نامه هاي تحصيلي و رساله­هاي تحقيقي مرتبط، جستجو در پايگاه­هاي الکترونيکي اطلاعات و مراجعه به سازمان بورس و اوراق بهادار تهران، اطلاعات آماري مورد نياز شرکت‌ها استخراج و براي نتيجه­گيري مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت‌.

1-7 روش پژوهش

   این پژوهش، تحقیقی توصیفی می باشد که در آن درصدد توصیف روابط بین متغیرها (وابسته و مستقل) با  بهره گیری از آزمون های آماری هستیم. پس از تدوین مدل، ضرایب متغیرهای مستقل و اندازه تاثیر گذاری آنهابر متغیر وابسته (روشهای پیش بینی بازده غیرعادی سهام) با بهره گیری از روش رگرسیون ، داده های ترکیبی[1] مشخص خواهد گردید . لذا روش پژوهش، توصیفی از شاخه همبستگی می باشد . همچنین این پژوهش از لحاظ هدف، تحقیقی کاربردی و به لحاظ جمع آوری اطلاعات تحقیقی علی پس رویدادی می باشد چراکه از اطلاعات گذشته شرکتهای نمونه بهره گیری می گردد و از نظر تئوريک در حوزه تحقيقات اثباتي بوده و از نظر استدلال‌،‌ جزء تحقيقات استقرايي مي‌باشد‌. از آن­جا که در اين تحقيق آزمون همبستگي بين متغيرها انجام مي‌گردد‌، ‌از نوع همبستگي بوده و روابط بين متغيرها را بررسي مي‌کند. روش جمع‌آوري داده‌ها،‌ نمونه‌گيري به شيوه‌ي تصادفي از بين شرکت‌هاي متنوع شده‌ي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و آزمون آماري فرضيه‌ها با بهره گیری از اطلاعات شرکت‌هاي نمونه می باشد‌.‌ اطلاعات مورد نياز با بهره گیری از گزارش شرکت‌ها و آرشيو اطلاعات چاپ گردیده توسط سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع‌آوري مي‌گردد‌.

1-8 بهره گیری کنندگان از پژوهش

 • شرکتهای بورس: پیش بینی دقیق تر و روشن تر تداوم فعالیت شرکت ها توسط سهامداران براساس بازده غیرعادی سهام،
 • مدیران شرکتها: کمک به مدیران شرکتها جهت تصمیم گیری و اداره بهتر شرکت با در نظر داشتن مدیریت نقدشوندگی،
 • سرمایه گذاران: جهت تصمیم گیری هر چه بهتر سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری مطلوب در سهام و همچنین کاهش ریسک سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران و افزایش بازده برای بعضی دیگر با در نظر داشتن اهداف آنان،
 • سرمایه گذاران بالقوه در بورس: جهت انتخاب صحیح تر و تصمیم گیری عاقلانه تر درمورد انتخاب از میان راهکارهای مختلف سرمایه گذاری با در نظر داشتن بازده سهام شرکت ها،
 • سایر محققین: کمک به دانشجویان و علاقه مندان به مباحث شاخص نقدشوندگی، ریسک نقدشوندگی و بازده غیرعادی سهام.

1-9 تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي

نقدشوندگی بازار: عبارت می باشد از قابلیت تبدیل به نقد شدن آسان، سریع و کم هزینه یک قلم دارایی مالی از طریق خرید و فروش بدون اینکه منجر به تغییر معنی دار قیمت آن در بازار گردد. (آمیهود، 2006)

معیار عدم نقدشوندگی آمیهود(Amihud): یکی از کاملترین و متداولترین شاخصهای نقدشوندگی ،مدل آمیهود می باشد که از تقسیم قدرمطلق بازده سهام حجم معاملات تعریف میشود. به گونه کلی، معیار عدم نقدشوندگی آمیهود از ارتباط زیر به دست می آید: (آمیهود، 2002)

Amihudit =    

معیار نقدشوندگی آمیوست(Amivest): این معیار ارزش معاملات یک سهم را به ازای تغییر قیمت ایجاد شده در یک بازده زمانی محاسبه می کند و از تقسیم ارزش معاملات بر قدر مطلق بازده سهام به دست می آید. این معیار برای هر سال به طریق زیر محاسبه شده می باشد:

Amivestit =

نسبت گردش معاملات(Turnover): نسبت گردش معاملات سهام یک شرکت معین عبارت می باشد از نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کل سهام آن شرکت یا به بیانی دیگر معادل نسبت سهام معامله شده به تعداد کل سهام منتشره ودر دست سهامداران می باشد. این معیار به توضیح زیر محاسبه شده می باشد: (چای و همکاران، 2010)

Tourit =  

ریسک نقدشوندگی: از تقسیم میانگین سهام شناور بر تعداد سهام شناور قابل محاسبه می باشد. سهام شناور هر شرکت با بهره گیری از درصد سهام شناور چاپ گردیده توسط بورس اوراق بهادار و ضرب آنها در آخرین تعداد سهام، محاسبه می گردد.     (Zhang, F., Tian, Y. & Wirjanto, T, 2007)

از طرفی سهامی با نقدشوندگی بیشتر ممکن می باشد دارای ریسک نقدشوندگی کمتری باشد.

بازده غیرعادی سهام: در واقع بخشی از بازده سهام که فراتر و بیشتر از بازده‌ایی می باشد که توسط نوسانات بازار پیش‌بینی شده می باشد، به تعبیری دیگر بازده غیر عادی سهام عبارت می باشد از تفاضل بازده بازار از بازده سهام شرکت. (ايزدي نيا،1382، 116)

1-10 ساختار کلی پژوهش

درون مایه این پژوهش طبق سیاق معمول طرح های پژوهشی، در پنج فصل طرح ریزی شده می باشد. فصل اول به اظهار کلیات اختصاص یافته ودرآن، پس از مقدمه به اظهار مسئله، ضرورت پژوهش ،اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، جامعه آماري و نحوه گردآوري اطلاعات، روش پژوهش ،بهره گیری کنندگان از پژوهش، تعريف مفاهيم و واژگان عملياتي به اختصار تصریح شده می باشد. فصل دوم مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش داشته و محتوای آن در چند بخش ارائه شده می باشد. فصل سوم ابعاد مختلف روش پژوهش را کاملاً مورد مطالعه قرار داده می باشد. فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های پژوهش را شامل می گردد ودر فصل پنجم هم به اظهار نتیجه گیری و پیشنهادها پرداخته شده می باشد.

تعداد صفحه :126

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان