گرایش مدیریت تحول

با عنوان :تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری ، گروه مدیریت بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.A )

مدیریت بازرگانی ، مدیریت تحول

 عنوان:

تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

استاد راهنما:

دکترحمیدرضا رضایی کلیدبری

استاد مشاور:

دکترمهدی فدایی اشکیکی

پایان نامه

بخش هایی از متن پایان نامه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                        صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………1

فصل اول : کلیات پژوهش

1-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………3

1-2- اظهار مسأله پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….4

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش …………………………………………………………………………………6

1-4- چارچوب نظری پژوهش……………………………………………………………………………………………….7

1-5- اهداف اساسی پژوهش …………………………………………………………………………………………………8

1-6- فرضیه های پژوهش ……………………………………………………………………………………………………..8

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش …………………………………………………………………9

1-8- قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………..10

1-9- نتیجه گیری و جمع بندی فصل اول ……………………………………………………………………………10

فصل دوم : مبانی نظری پژوهش

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2- مفاهیم و تعاریف کارآفرینی ………………………………………………………………………………………13

2-2-1- سیر تحول تاریخی کارآفرینی ………………………………………………………………………………..16

2-2-1-1- دوره اول : قرن15 و 16 میلادی « صاحبان پروژه های بزرگ » ………………………………17

2-2-1-2- دوره دوم : قرن 17 میلادی « مخاطره پذیری » …………………………………………………….17

2-2-1-3- دوره سوم : قرون 18 ، 19و اوایل قرن بیستم« فرق کارآفرینان از دیگر بازیگران صحنه اقتصاد » …………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-2-1-4- دوره چهارم : دهه های میانی قرن بیستم میلادی « نوآوری » ……………………………….. 17

2-2-1-5- دوره پنجم : دوران معاصر « رویکرد چند جانبه » ……………………………………………….18

2-2-2 انواع کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………………18

2-2-2-1 کارآفرینی مستقل ……………………………………………………………………………………………….18

2-2-2-2 کارآفرینی سازمانی ……………………………………………………………………………………………..19

2-2-2-3 کارآفرینی شرکتی ………………………………………………………………………………………………19

2-2-2-4 کارآفرینی دولتی ……………………………………………………………………………………………….20

2-2-2-5 کارآفرینی از راه دور …………………………………………………………………………………………..20

2-2-2-6 کارآفرینی ارزشی یا اجتماعی ………………………………………………………………………………20

2-2-2-7 کارآفرینی اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………20

2-2-2-8 کارآفرینی زوجی ……………………………………………………………………………………………….20

2-2-2-8 کارآفرینی فناورانه ………………………………………………………………………………………………21

2-2-2-9 : کارآفرینی زنان ………………………………………………………………………………………………..21

2-2-3 تعریف فرد کارآفرین …………………………………………………………………………………………….22

2-2-4 ویژگی ها و خصوصیات شخصیتی(روان شناختی ) فرد کارآفرین ………………………………..23

2-2-5 عوامل موثر بر ظهور کارآفرینان ……………………………………………………………………………….26

2-2-6 اهمیت و ضرورت کارآفرینی …………………………………………………………………………………..27

2-2-7 رویکردهای کارآفرینی ……………………………………………………………………………………………28

2-2-7-1 رویکرد شخصی ……………………………………………………………………………………………….28

2-2-7-1-1 خصوصیات روانشناختی ……………………………………………………………………………….28

2-2-7-1-2 خصوصیات جمعیت شناختی ………………………………………………………………………….29

2-2-7-2 رویکرد رفتاری (بشر شناسی ) …………………………………………………………………………29

2-2-7-3 رویکرد محیطی (رویکرد جامعه شناسی ) …………………………………………………………..29

2-2-7-4 رویکرد اقتصادی ……………………………………………………………………………………………….30

2-2-8 پیامدهای کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………..31

2-2-9 عوامل موثر بر کارآفرینی …………………………………………………………………………………………32

2-3 انگیزه وابستگی

2-3-1 تعریف انگیزش ……………………………………………………………………………………………………..35

2-3-2 انواع انگیزه ……………………………………………………………………………………………………………37

2-3-2-1 انگیزه بیرونی ……………………………………………………………………………………………………37

2-3-2-2 انگیزه درونی ……………………………………………………………………………………………………37

2-3-3 ویژگی های انگیزه …………………………………………………………………………………………………40

2-3-4 انگیزه مهمترین عامل بهره وری ………………………………………………………………………………40

2-3-5عوامل ضدانگیزشی کارآفرینی …………………………………………………………………………………..41

2-4 پیشینه تحقیقات

2-4-1 مطالعات داخلی ……………………………………………………………………………………………………..42

2-4-2 مطالعات خارجی ……………………………………………………………………………………………………46

2-5 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….50

فصل سوم : روش شناسی پژوهش

3-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………….52

3-2- روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………53

3-3- جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………….53

3-4- نمونه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………..53

3-5 روش گردآوری و ابزار گردآوری اطلاعات ……………………………………………………………………54

3-6 روایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….56

3-7 پایایی ابزار گردآوری داده ها ……………………………………………………………………………………….56

3-8- روش تجزیه و تحلیل داده ها …………………………………………………………………………………….57

3-9- نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………58

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………60

4-2- توصيف متغيرهاي تحقيق ………………………………………………………………………………………….61

4-2-2-سن ……………………………………………………………………………………………………………………..62

4-2-3-طرفداری عاطفی ……………………………………………………………………………………………………..63

4-2-4-محرک مثبت ………………………………………………………………………………………………………..64

4-2-5-توجه …………………………………………………………………………………………………………………..65

4-2-6-مقایسه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………66

4-2-7-انگیزه وابستگی ……………………………………………………………………………………………………67

4-2-8-علاقه به کارآفرینی ………………………………………………………………………………………………..68

4 -3- آزمون فرضيه هاي تحقيق ………………………………………………………………………………………..69

4-3-1- آزمون فرضيه اول ………………………………………………………………………………………………..70

4-3-2- آزمون فرضيه دوم ………………………………………………………………………………………………..71

4-3-3- آزمون فرضيه سوم ……………………………………………………………………………………………….72

4-3-4- آزمون فرضيه چهارم …………………………………………………………………………………………….73

4-3-5- آزمون فرضيه اصلی ……………………………………………………………………………………………..74

4-4 نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………….78

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….80

5-2- نتایج پژوهش ………………………………………………………………………………………………………….81

5-2-1- نتایج مشخصات فردی گروه نمونه …………………………………………………………………………81

5-2-2- نتایج آزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………………………..81

5-3- پیشنهادات پژوهش …………………………………………………………………………………………………..

5-4- محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………………

5-5- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………

چکیده

در دنیای کنونی با افزایش جمعیت و رشد سریع تغییرات ، جوامع به سرعت در حال گسترش ، رشد و شکوفایی هستند که در این بین کارآفرینی در عصر مدرن امروزی یکی از اصلی ترین راهبردهای بنیادی هر کشور به شمار می رود . در حقیقت در یک اقتصاد پویا ، تمامی عوامل همواره در حال تغییرات مداوم هستند و در این وضعیت فرد کارآفرین به عنوان یک تعدیل کننده قوی برای مقابله و سازگاری با شرایط جدید ، تأثیر تعیین کننده و مهمی را در زندگی بشر و پیشرفت جامعه انجام می دهد . در واقع این پژوهش با هدف مطالعه تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت گرفته می باشد. روش پژوهش در این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی می باشد ، همچنین جامعه آماری این پژوهش دانشجویانی هستند که در سال های 91 و 92 در رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه مذکور شروع به تحصیل کرده اند ، که تعداد 278 نفر به عنوان نمونه آماری از طریق جدول مورگان انتخاب شدند . برای گردآوری اطلاعات لازم از پرسشنامه استاندارد گرایش بین فردی و خوداشتغالی که به تایید اساتید و صاحبنظران مدیریت هم رسید بهره گیری گردید . در این پژوهش پایایی پرسشنامه ها با بهره گیری از ضرایب آلفای کرونباخ محاسبه گردید که نتایج حاکی بر پایایی قوی پرسشنامه بود . تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی می باشد . نتایج حاصل از این پژوهش اظهار می کند که بین انگیزه وابستگی و علاقه به حرفه های کارآفرینی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط ی معناداری هست .

واژگان کلیدی : انگیزه وابستگی ، علاقه به کارآفرینی ، محرک مثبت ، توجه

فصل اول :

کلیات پژوهش

1-1-مقدمه :

امروزه تمامی نظام های بشرساخت به نوعی تغییر و تحولات سریعی را تجربه می کنند و در این بین دانشگاه ها که همواره مدعی تربیت نیروی انسانی برای توسعه هستند از این قاعده مستثنی نمی باشند . در واقع دانشگاه ها عهده دار نوع مهمی از سرمایه گذاری در منابع انسانی هستند که با فراهم سازی زمینه بالندگی دانش ، مهارت و توجه نیروی انسانی در حوزه های فنی ، حرفه ای و مدیریتی و با پیشرفت های پژوهشی ، فناورانه و علمی که به ارمغان می آورند زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی فراهم می سازند . هم اکنون نیز براساس دغدغه های دانایی پروری ملی ، به نوعی تحول نهادی انقلاب گونه در کل اهداف و فرآیندهای دانشگاهی نیاز می باشد تا این نهاد به گونه شایسته ای وظیفه خویش را که ارتقای فرزانگی . بالندگی ملی می باشد ، به انجام رساند . ( فلاح حقیقی ، 1390 ) کارآفرینان تأثیر مهمی در توسعه اقتصادی اعمال می کند و کارآفرینی امری حیاتی برای رشد بازار و اقتصاد می باشد . ( هوآنگ[1] ، 2013 ) به همین دلیل در سال های اخیر نظام آموزشی کشورهای مختلف رویکرد هدفمندی را برای تلفیق کارآفرینی در برنامه آموزشی خود در پیش گرفته اند تا از این طریق بتوانند قابلیت ها و شایستگی های مورد انتظار جامعه و بازار کار از دانش آموختگان را افزایش دهند و نیز کیفیت فرآیندهای آموزشی را بهبود بخشند . یکی از ملاک ها و معیارهای توسعه آموزش کارآفرینی در هر نظام آموزشی دستیابی به شناخت لازم در خصوص سطح شایستگی ها و قابلیت های کارآفرینانه دانشجویان می باشد . شناخت به دست آمده هم می تواند بسان نقطه آغازی برای برنامه ریزی توسعه آموزش کارآفرینی و نیز مبنایی برای ارزیابی موفقیت فرآیندهای آموزشی به مقصود پرورش قابلیت های کارآفرینی باشد . ( شریف زاده ، 1391 )

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده ، در این بخش آغاز به اظهار مسأله پرداخته می گردد سپس اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش ، چارچوب نظری پژوهش ، اهداف اساسی پژوهش ، فرضیه های پژوهش ، تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش ، قلمرو پژوهش و در نهایت مراحل انجام پژوهش اظهار می گردد .

1-2- اظهار مسأله :

کارآفرینی به فرآیند ایجاد ارزش از طریق فراهم آوردن ترکیب منحصر به فردی از منابع برای بهره گیری از یک فرصت تصریح دارد ، این فرآیند نیازمند یک اقدام کارآفرینانه و یک عامل کارآفرینانه می باشد ( حق شناس و همکاران ؛1386 ) کارآفرینی به معنی انجام فعالیت برای ایجاد و بهره گیری از فرصت های جدید اقتصادی و به دنبال آن کسب سود تلقی می گردد ( زارع و همکاران ؛ 1386 ) شناسایی فرصت ،یک وجه مهم درکارآفرینی می باشد ( سیگل[2] ؛ 2012) شناسایی فرصت ها شامل جستجوی محیط خارجی برای بازار جدید ، نیازهای نامناسب ، وجود معضلات در فرآیند کسب و کار و ایده محصولات جدید می باشد ( فرانکو[3] ، 2013 ) امروزه کارآفرینان بایستی چشم انداز استراتژیک بیشتری کسب کنند که نشانه ی این نیاز دقیق شده در چگونگی بهبود روابط مشتری به عنوان فعالیت های کارآفرینی می باشد . ( سانچز[4] ؛ 2011) کارآفرینی از فعالیت هایی می باشد که می تواند برطرف کننده ی بسیاری از چالش های عمده همچون بیکاری ، درآمد پایین ، فقدان تنوع اقتصادی و … باشد (حیدری ساربان ؛ 1391) در یک جامعه کارآفرین ، همه بشر ها فرصت های یکسانی پیش روی خود دارند و همین امر زمینه مناسبی برای گسترش عدالت در سطح اجتماع می باشد (علائی ؛ 1390) بدون چنين سازوكار مشخصي انديشه بهسازي ومديريت وخدمات رساني عقيم خواهدماند (ملک پور و همکار ، 1390 ، 19) علاقه به کارآفرینی با “توانایی تشخیص ایده” ، “اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید” ، “توانایی خوداشتغالی” ، “توانایی اداره کسب و کار” و “وقت آزاد برای مطالعه و برنامه ریزی کسب و کار خود” سنجیده می گردد . (دکر و کالو ، 2012 ) که در این پژوهش نیز از این شاخص ها برای سنجش علاقه به کارآفرینی بهره گیری می گردد .

در سال 2012 تحقیقی توسط دکر[5] و کالو به مطالعه ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی تصریح کرده اند و در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران و یاحفظ روابط با دیگران می باشد . در این پژوهش انگیزه وابستگی دارای 4 بعد می باشد که عبارتند از : مقایسه اجتماعی ( تمایل به مشارکت در فعالیت ها با دیگران به مقصود مقایسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف دیگران ( نیاز به دیده شدن به عنوان مرکز چیزها ) ، طرفداری عاطفی ( نیاز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتی) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با دیگران و داشتن دوستی ای نزدیک ) (دکر و کالو[6] ، 2012 )

بر اساس آمار ، تعداد دانش آموختگان کشور در طول 20 سال گذشته از افزایش چشمگیری برخوردار بوده می باشد اما کیفیت دانش آموختگان و سازگاری تخصصی آنها با نیازهای جامعه هنوز در هاله ای از ابهام قرار دارد. در واقع دانش آموختگان موفق کسانی هستند که نه فقط به مهارت های تخصصی مجهزند ، بلکه مهارت هایی زیرا خلاقیت ، نوآوری ، ریسک پذیری ، تحمل ابهام ، توفیق طلبی ، اعتماد به نفس و … به گونه نسبی در آنان نهفته باشد و دانشگاه ها نیز به پرورش این مهارت ها بپردازند و تا زمانیکه این خصوصیات در دانشجویان پرورش نیابند، ایده های نو و برنامه ریزی برای عملیاتی کردن آنها و بطور کلی بهره برداری از تخصص و در نهایت کارآفرینی امکان پذیر نخواهد بود . (فلاح حقیقی و همکاران ؛ 1390) بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت گرفته تا با ارائه تحلیلی از وضعیت دانشجویان زمینه راه گشایی برای توسعه کارآفرینی فراهم آورد .

با در نظر داشتن مطالب مطرح شده این سوال مطرح می گردد که :

آیا بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی ارتباط معناداری هست ؟

1-3- اهمیت و ضرورت اجرای پژوهش :

در حال حاضر سیر تحولات جهانی ، کارآفرینان را در خط مقدم توسعه فن آوری و اقتصادی قرار داده می باشد . تجربه موفقیت آمیز اغلب کشورهای پیشرفته و نیز بعضی از کشورهای در حال توسعه در عبور از بحران های اقتصادی به واسطه توسعه کارآفرینی در آن کشورها ، موجب گردیده تا سایر کشورها نیز برای کارآفرینی ، کارآفرینان و شکل گیری کسب و کارهای نوآورانه اهمیت خاصی قائل گردند . با عنایت به پدیده جهانی شدن اقتصاد ، بعضی عقیده دارند که بازارهای جهانی فردا از آن شرکت هایی می باشد که به ریسک پذیری کارآفرینانه بها می دهند و برای گسترش سرمایه های فکری خود در حد کلان سرمایه گذاری می کنند ، در بالندگی فردی پر تلاشند و در خط مشی گذاری ، شرایط محیطی را مدنظر قرار می دهند بر همین اساس ، آموزش ، یکی از ابزارهای مهم در گسترش کارآفرینی می باشد که مورد توجه واقع شده می باشد . با در نظر داشتن مطالعات مختلفی که صورت گرفته ، ثابت شده می باشد که ویژگی های کارآفرینان اغلب اکتسابی می باشد و نه توارثی و از این رو در حال حاضر آموزش کارآفرینی به یکی از مهم ترین و گسترده ترین فعالیت های دانشگاه تبدیل شده می باشد . ( طالبی کلیدبری ، 1389)

موضوع پژوهش به دو دلیل از اهمیت خاصی و ویژه ای برای پژوهش برخوردار می باشد . دلیل اول این می باشد که امروزه با رشد سریع تکنولوژی و تغییرات مداوم و همچنین با زیاد شدن جمعیت ، دولت پاسخگوی اشتغال سریع و مناسب برای افراد جوان و تحصیلکرده نمی باشد در این صورت افراد بایستی به صورت خودجوش وفعال به فکر ایجاد کسب و کارهای مناسب و دارای توجیه اقتصادی باشند تا بتوانند علاوه بر خوداشتغالی به چرخه اقتصادی کشور هم کمک نمایند . که در این بین شهر رشت با در نظر داشتن داشتن افراد جوان و مستعد و همچنین اقلیم مناسب دارای ویژگی های مناسبی برای ایجاد کسب و کار می باشد . این پژوهش با در نظر داشتن روحیات و ویژگی های افراد تحصیلکرده به دنبال یافتن میزان انگیزه وابستگی در این افراد برای ایجاد کسب و کار و خوداشتغالی می باشد . دلیل دوم که لزوم این پژوهش در این زمینه را دنبال می کند ، نتیجه پژوهش می باشد که نتایج پژوهش می تواند به عنوان بازخوردی به گسترش کارآفرینی کمک کند و باعث بهبود این امر گردد در حقیقت تاکنون هیچ کاری در زمینه تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به کارآفرینی در استان گیلان و خصوصاً در دانشگاه های این استان انجام نشده می باشد که این امر بر اهمیت موضوع می افزاید . این پژوهش میزان انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت را مشخص و اظهار می کند .

1-4- چارچوب نظری پژوهش :

چارچوب نظری پژوهش مبنایی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می باشد . شبکه ای می باشد منطقی ، توصیفی و توسعه یافته مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه ، نظاره و مطالعه پیشینه پژوهش شناسایی شده اند . محقق در آغاز بایستی مسأله را شناسایی کند و سپس متغیرهایی را که در آن تأثیر دارند معین نماید . بعد از شناسایی متغیرها بایستی شبکه ارتباطات بین آنها بنا گردد به طوری که بتوان فرضیه های مربوط را ایجاد و سپس آزمون نمود . یک چارچوب نظری خوب مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد . ( خاکی ، 1390 ، 163 ) در حقیقت انگیزه وابستگی که همان تمایل به داشتن روابط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگران می باشد دارای چهار بعد : محرک مثبت ، مقایسه اجتماعی ، طرفداری عاطفی و توجه می باشد . انگیزه وابستگی یک ساختار چندبعدی دارد که ممکن می باشد افراد دارای علایق کارآفرینی در بعضی جهات آن امتیاز نسبتا بالایی و در ابعاد دیگر امتیاز نسبتا پایینی بگیرند. ( دکر ، 2012 )

انگیزه وابستگی:

1.      محرک مثبت

2.      مقایسه اجتماعی

  1. طرفداری عاطفی
  2. توجه

 علاقه به کارآفرینی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     
شکل 1-1 : مدل مفهومی پژوهش ( دکر ، 2012 )

1-5- اهداف اساسی پژوهش :

همانگونه که از عنوان پژوهش برداشت می گردد ، هدف اصلی پژوهش حاضر ، تأثیر انگیزه وابستگی در علاقه به حرفه های کارآفرینی می باشد . همچنین اهداف فرعی پژوهش نیز عبارتند از :

  • سنجش انگیزه وابستگی در میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش میزان علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
  • سنجش ارتباط بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

1-6- فرضیه های پژوهش :

فرضیه اصلی : بین انگیزه وابستگی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط معناداری هست .

همچنین فرضیه های فرعی پژوهش عبارتند از :

فرضیه فرعی اول :بین محرک مثبت و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط معناداری هست .

فرضیه فرعی دوم : بین مقایسه اجتماعی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط معناداری هست .

فرضیه فرعی سوم : بین طرفداری عاطفی و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط معناداری هست .

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

فرضیه فرعی چهارم : بین توجه و علاقه به کارآفرینی میان دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ارتباط معناداری هست .

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش :

متغیر بر اساس نقشی که در پژوهش به عهده دارد به دو دسته تقسیم می گردد : متغیر مستقل و متغیر وابسته در این پژوهش هم این دو دسته متغیر وجود دارند :

1-7-1 متغیر مستقل :به متغیری گفته می گردد که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می گردد و متغیری می باشد که توسط پژوهشگر اندازه گیری ، دستکاری یا انتخاب می گردد تا تأثیر یا ارتباط ی آن با متغیر دیگر اندازه گیری گردد . (دلاور ، 1391 ، 37 ) در این پژوهش متغیر مستقل انگیزه وابستگی می باشد . انگیزه وابستگی به معنای میل به داشتن ارتباط اجتماعی و تعامل مثبت با دیگران یا ایجاد و حفظ روابط با دیگرا ن می باشد . انگیزه وابستگی دارای چهار بُعد می باشد که هیل[7] آنها را در یک مقیاس بین فردی توسعه داده می باشد که عبارتند از : مقایسه اجتماعی ( تمایل به مشارکت در فعالیت ها با دیگران به مقصود مقایسه عملکرد فرد) ، توجه از طرف دیگران ( نیاز به دیده شدن به عنوان مرکز چیزها ) ، طرفداری عاطفی ( نیاز به افراد اطراف در زمان استرس و ناراحتی) و محرک مثبت ( لذت بردن از بودن با دیگران و داشتن دوستی ای نزدیک ) . انگیزه وابستگی و ابعاد آن با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده می باشد .

1-7-2 متغیر وابسته : متغیر وابسته عبارت می باشد از وجه یا جنبه ای از رفتار یک ارگانیزم که تحریک شده می باشد . متغیر وابسته متغیری می باشد که نظاره یا اندازه گیری می گردد تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم گردد . در این پژوهش متغیر وابسته علاقه به حرفه های کارآفرینی می باشد .همچنین علاقه به کارآفرینی با “توانایی تشخیص ایده” ، “اعتماد به نفس برای ترک شغل در یک سازمان بزرگ و شروع کسب و کار جدید” ، “توانایی خوداشتغالی” ، “توانایی اداره کسب و کار” و “وقت آزاد برای مطالعه و برنامه ریزی کسب و کار خود” سنجیده می گردد . (دکر و کالو ، 2012 ) علاقه به کارآفرینی و ابعاد آن با بهره گیری از طیف پنج گزینه ای لیکرت که از کاملاً نادرست تا کاملاً درست درجه بندی شده بود ، سنجیده شده می باشد .

تعداد صفحه :118

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان