ه جامعه بود.تحصيل در دانشگاه با چالش ها و استرس هاي بخصوص همراه است كه ميتواند روي كيفيت زندگي تاثير گذار باشد.
در تحقیق جمالی در سال (1387) تحت عنوان ارزیابی کیفیت زندگی دانشجویان رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، آجا و بقیه ا…و دانشجویان مهندسی صورت گرفت نشان داد که تمامی جنبه‌های کیفیت زندگی دانشجویان پزشکی به خصوص در دوران کارورزی پایین است. مطالعات آتی باید کارایی روش‌هایی نظیر برنامه‌های افزایش خود-آگاهی، تشویق کردن دانشجویان به بیشتر فعال بودن از نظر اجتماعی و جسمانی را در بهبود سلامت دانشجویان بررسی کنند.
پیشینه خارجی
يافته هاي ليوراس و بوسما(2005) در برسي سبك هاي هويت و بهزيستي رواني دانشجويان،نشان دادند كه ضريب همبستگي بين سبك هويت اطلاعاتي و همه خرده مقياس هاي بهزيستي رواني مثبت و معنا دار است به استثناي خويشتن پذيري كه رابطه اش بيا سبك هويت اطلاعاتي مثبت بوده ولي معنا دار نيست.سبك هويت هنجاري با خرده مقياس هاي خويشتن پذيري ،تسلط محيطي،روابط مثبت با ديگران و هدف داشتن در زندگي همبستگي مثبت داشت،سبك هويت سردرگم(اجتنابي) با تمام خرده مقياس هاي بهزيستي رواني همبستگي منفي معنا دار داشت. عامل تعهد هويت نيز با تمام اين خرده مقياس ها همبستگي مثبت معنا دار برقرار كرده بود.
مطالعات ولز(2000)،نشان میدهد که اختلالات روان شناختی هنگامی که راهبردهای مقابله ای ناسازگار مثل تفکر،درجاماندگی،اجتناب و سرکوبی فکر اصلاح خود باورهای ناکارآمد را با شکست مواجهه می سازد تدام می یابند و باعث می شوند که اطلاعات منفی در مورد خود افزایش یابند.
گریفیت و دابو(1993؛به نقل از قنائت،1996)در هدفی با بررسی راههای مقابله نوجوانان و جوانان در برخورد با عوامل تنش زای موجود در خانواده،مدرسه،و همسالان،دانش آموزانی را از مدارس راهنمایی و دبیرستان انتخاب و آنها را به سه گروه سنی تقسیم کردند.سپس پرسشنامه راهبردهای مقابله ای به آنها داده شد.نتایج نشان داد 1-جوانان بیشتر در مواجهه با عوامل تنش زای مربوط با همسالان از مقابله گرایش سود می جویند،2-دختران در مقایسه با پسران،بیشتر از هر نوع مقابله گرایش و مقابله اجتنابی به صورت ترکیبی بهره می گیرند،3-با وجود نوع عامل تنش زا،راهبردهای مقابله ای گرایش،بیشتر پیامدها و نتایج مطلوب و مورد علاقه را پیش بینی می کنند،در حالی که راهبردهای مقابله ای اجتنابی بیشتر نتایج و پیامدهای ناخواسته را پیش بینی می کنند.
تحقیق اندلر و پارکر(1994).در جامعه ی کانادا نشان داد که زنان در مقایسه با مردان به کاربرد راهبردهای مقابله هیجانی و اجتنابی گرایش بیشتری دارند.